0.00₺

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

İster Kredi Kartıyla Öde,İstersen Teslimatta Kapıda Nakit Öde!

info@anne-bebek.com

+90 532 553 5831

0.00₺

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Anne&Bebek

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR :

SATICI: Anne&Bebek

Adresi: [.]

Telefon: [.]

E-mail: [.]

MERSİS No: [.]

ALICI

Ad Soyad: [.]

Adres: [.]

Telefon: [.]

E-mail: [.]

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU :

İşbu sözleşmenin konusu, anne-bebek.com sitesinde ilan edilen ve aşağıda ayrıca belirtilen

koşullar ve şartlar dahilinde satışa sunulan Ürünlerin Alıcılar tarafından satın

alınmasına ilişkin olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların hak ve

yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 3 – ÜRÜN BİLGİLERİ:

Alıcının satın aldığı ürüne ait bilgiler aşağıdaki gibidir :

Ürünün adı: [.]

Renk: [.]

Satış fiyatı: [.] TL

Ödeme Şekli: [.]

Adet: [.]

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER :

Alıcı; Ön Bilgilendirme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin

akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketiciye verilmesi gereken isim veya unvan,

adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler,

ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve

eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

Giz’in, kendisine bildirilmiş olduğu içeriğe uygun olarak işbu Sözleşmenin 3.

maddesinde yer alan şartlar dahilinde ürünün Site’de yer almasını ve Alıcılar’a

sunulmasını sağlayacak ve ürünleri Alıcı’ya göndereceğini kabul beyan ve taahhüt

eder.

Alıcı, Madde 3. de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel niteliklerine, satış fiyatına

ve ödeme şekline ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce,

gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

Satışın gerçekleşebilmesi için Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid

edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün bedeli ödenmez veya banka

 

kayıtlarında iptal edilir ise, ALICI sözleşmeden caymış ve SATICI ürünü tedarik etme

yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Satın alınan ürün veya ürünler, yasal 14 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir

ürün için Alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan

süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

Satın alınan ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek

kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, ve bundan doğan sorunlardan Satıcı

sorumlu tutulamaz.

Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi

gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim

edemez ise, durumu Alıcı`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal

edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya

teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi

haklarından birini kullanabilir. Alıcı`nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar

kendisine nakten ve defaten ödenir.

Taraflar, işbu sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini

ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

Satıcılar, site üzerinden yapılacak satışlar ile ilgili Alıcılar’ın yapacakları ödemelerin,

kendi adına Giz Urbanshop tarafından tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup,

işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

Alıcı, Satıcı ile yapacağı mesafeli sözleşmelerde herhangi bir gerekçe göstermeksizin

14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresi malın teslimine ilişkin sözleşmelerde alıcının ürünü teslim

almasından itibaren başlar.

Alıcının cayma hakkını Satıcıya yöneltmesi gerekmektedir. Alıcı işbu hakkını süresi

içerisinde ve yazılı olarak Satıcının açık adresine yapacağı yazılı bildirim, e-posta

veya fax yolu ile kullanabilir.

Siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili ödeme tüm

masraflarla birlikte ALICI’ya iade edilir.

ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün

içinde malı SATICI’ya geri göndermek zorundadır.

Alıcı, cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda iade işlemini

gerçekleştirirken Satıcı tarafından kendisine bildirilen anlaşmalı taşıyıcıyı tercih

edecektir.

 

Alıcıya iade için herhangi bir kargo şirketi bilgisinin sunulmadığı veya adresinde söz

konusu taşıyıcının şubesinin bulunmadığı haller dahil olmak üzere Satıcı, Alıcıdan

hangi ad altında olursa olsun iade masrafı talep edemez. Satıcı ilave hiçbir masraf

talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünü Alıcıdan almakla yükümlüdür.

Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki

hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya

sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış

olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün

olmayan mallar,

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları

açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf

malzemeleri,

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli

yayınlar,

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba

kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş

zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen

gayrimaddi mallar,

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan

hizmetler.

MADDE 7- BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda

sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın defter ve ticari

kayıtlarıyla, kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu her türlü elektronik bilgi ve

bilgisayar kayıtlarının, Taraflar açısından bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil

edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi

anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME :

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret

Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın yerleşim

yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ALICI tarafından

elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir